Triin Todesk kaitseb doktoritööd „Ogdžyk töd ‘I do not know that well’: džyk as a degree expression with verbs in Komi” (Ogdžyk töd ‘ma väga hästi ei tea’: džyk tegusõnade määraväljendina komi keeles)

9. detsembril kell 14.00 kaitseb Triin Todesk doktoritööd Ogdžyk töd ‘I do not know that well’: džyk as a degree expression with verbs in Komi“ („Ogdžyk töd ‘ma väga hästi ei tea’: džyk tegusõnade määraväljendina komi keeles“).

Juhendaja:
professor Gerson Klumpp, Tartu Ülikool

Oponent:
professor Rogier Blokland, Uppsala Ülikool (Rootsi)

Kokkuvõte
Enamikus uurali keeltest moodustatakse omadus- ja määrsõnade keskvõrret kindla võrdlusliite abil. Näiteks eesti keeles on selleks liiteks -m, nt kiire > kiirem, komi keeles aga -džyk, nt ödjö ’kiire’ > ödjödžyk ’kiirem’. Kui aga eesti keeles piirdub võrdlusliite -m kasutamine omadus- ja määrsõnadega, siis komi keeles võib -džyk liituda veel ka näiteks nimi-, ase- ja tegusõnadega. Sellisel juhul toimib džyk määra väljendava kliitiku ehk elemendina, mis ei märgi ainult võrdlust, vaid tugevdab või intensiivistab selle sõna väljendatavat tähendust. Näiteks sõnaga tödny ’teadma’ võib džyk muuta teadmise kvaliteeti (tödnydžyk ’paremini teadma’). Doktoritöö eesmärk oli välja selgitada ja kirjeldada neid tähendusi, mis võivad komi džyk-il olla siis, kui see liitub tegusõnadega, ning lisaks sellele uurida välja, millist tüüpi tegusõnade ja tegusõnafraasidega džyk liitub, millistega aga mitte. Selle jaoks kasutatakse töös esmalt kvalitatiivseid meetodeid ning analüüsitakse morfosüntaktilist ning semantilist ülesehitust ligi 1100 sellisel ilukirjandusest ja meediast pärit lausel, kus džyk on liitunud tegusõnafraasile. Töö ühe osana viidi komi keele kõnelejate hulgas läbi džyk-i vastuvõetavust hindav küsitluskava, mida analüüsitakse nii kvalitatiivselt kui ka kvantitatiivselt. Näitelausete analüüsist järeldub, et kõige sagedamini on džyk tegusõnade intensiivistaja, mis väljendab tegevuse või seisundi kõrget määra (nt radejtnydžyk ’rohkem armastama’) või saavutatud tulemuse kõrget ulatust (nt smelmynydžyk ’julgemaks saama’). Lisaks võib džyk viidata ka tegevuse viisile, täpsemalt tegevuse kvaliteedile (kyvtnydžyk ’paremini ujuma’) või kiirusele (sjurnydžyk ’kiiremini leidma’). Koos eituses tegusõnaga võib džyk väljendada tegevuse mõõdukust, millega näidatakse seda, et tegevus ei õnnestunud täielikult või et seisund ei ole soovikohane (nt èzdžyk skodit ’päris nagu ei sobi’). Lisaks intensiivsuse ja mõõdukuse väljendamisele on džyk-il ka kvantifitseeriv tähendus, millega viidatakse tegevuse sagedusele või hulgale (nt vetlynydžyk ’sagedamini/rohkem käima’). Väitekirja teise olulise osana selgus, et džyk-i liitumine tegusõnadega on võrreldav sellega, kuidas kombineeruvad tegusõnadega määramäärused ehk määrsõnad nagu rohkem, palju, jne. Džyk kombineerub seega olukorra muutust märkivate tegusõnadega (raz's'ynydžyk ’rohkem lõdvenema’), kogejategusõnadega (dozmöčynydžyk ’rohkem häirima’), tegevust märkivate tegusõnadega (udžavnydžyk ’rohkem töötama’), aga ka nägemis- ja mõtlemistegusõnadega (tödčynydžyk ’rohkem märkama’). Küsitluskava tulemused näitasid veel, et komi keele kõnelejate jaoks on kõige loomulikum džyk-i esinemine eituses lihttegusõnaga, mis esineb kontekstis, kus on võimalik džyk-i mitmetine tõlgendamine.

Kaitsmist saab jälgida ka Zoomis aadressil https://ut-ee.zoom.us/j/99200008062?pwd=ci9mMXR6R1hLSG1TSUVGQXVLRDdRdz09 (kohtumise ID: 992 0000 8062; pääsukood: 329308).

Liivi raamatud

Eesti keele raamatukogus esitletakse sel aastal ilmunud liivi raamatuid

Projektijuhtimise terminite töötuba

MEDALi töötuba: Keelearhiivi ja teiste veebikorpuste kasutamine

Konverents

Esimene Eesti humanitaarteaduste aastakonverents ootab paneelide ja töötubade ettepanekuid