Marili Tomingas kaitseb doktoritööd „Pro-forms in spoken courland Livonian“

8. mail kell 10.15 kaitseb Marili Tomingas doktoritööd „Pro-forms in spoken courland Livonian“ („Asevormid suulises Kuramaa liivi keeles“).

Juhendajad:
professor Karl Pajusalu, Tartu Ülikool
professor Gerson Klumpp, Tartu Ülikool

Oponent:
professor Johanna Laakso, Viini Ülikool (Austria)

Kokkuvõte
Doktoritöös „Asevormid Kuramaa liivi keeles“ keskendutakse neljale sagedasti kasutatud asesõnade rühmale, milleks on isikulised asesõnad (nt minā, ma ‘mina, ma’), näitavad asesõnad (nt se ‘see  ja tūo ‘too’), näitavad aseomadussõnad (nt seļļi ‘selline’) ja asemäärsõnad, mida saab omakorda jagada kohamäärsõnadeks (nt täsā, täs ‘siin’), viisimäärsõnadeks (nt ne’i ‘nii’) ja ajamäärsõnadeks (nt si’z ‘siis’). Kuramaa liivi keele asevormid on nii morfoloogia kui ka kasutuse poolest mitmekesised: isikuliste asesõnade ja kohamäärsõnade hulgast leiab nii pikki kui ka lühikesi vorme ning kohamäärsõnade puhul võib ühele tähendusele vastata ka mitu eritüvelist vormi, näiteks tähendusele ‘siin’ võivad Kuramaa liivi keeles vasteks olla nii vormid täsā, täs kui ka sī’ḑš, sī’ḑ või sīn.

Asevormide täpsema kasutuse uurimiseks on töös koostatud kaks korpust kuue emakeelse kõneleja spontaanse keele salvestistest Tartu Ülikooli eesti murrete ja sugulaskeelte arhiivis. Salvestised on tehtud aastatel 1986–2012. Doktoritöös keskenduti kuuele uurimisküsimusele asevormide morfoloogilise mitmekesisuse, pikkade ja lühikeste vormide ilmnemise ja nende kasutuserinevuste kohta; uuriti, kas ja kuidas erineb tänapäevane asevormide kasutus varasemates allikates kirjeldatust; kas grammatikate põhjal kadumas olev asesõna tūo esineb suulises keeles veel iseseisvas kasutuses ning milliseid erinevaid semantilis-pragmaatilisi kasutusfunktsioone asevormidel on. Ilmnes, et suulise keele materjalis leidus ka seni kirjeldamata vorme, enim just isikuliste ja näitavate asesõnade nimetavas käändes, samuti on nominatiivis enamik pikki vorme sagedamini rõhutatud ning neid kasutatakse kontrastiivses, individuaalsust rõhutavas või narratiivses kontekstis. Kaugemat viidet märkiv asesõna tūo esines andmestikus ka iseseisvas kasutuses, kuigi sellest leidus üksikuid näiteid. Lisaks sõnaraamatutes kirjeldatud põhitähendustele oli asevormidel materjalis mitmeid erinevaid semantilis-pragmaatilisi funktsioone.

Kaitsmist saab jälgida ka Zoomis aadressil https://ut-ee.zoom.us/j/95099089164?pwd=VDNQZHhValprYkZwRk5TODcwYWFuQT09. Kohtumise ID: 950 9908 9164, pääsukood: 309487.