Autor:
Johan Paul Hion

Mikrokraadiprogramm "Täiskasvanute koolitaja: eesti keel teise keelena"

Mikrokraadiprogramm “Täiskasvanute koolitaja: eesti keel teise keelena” on tervikliku sisuga täiendusõppeprogramm, mis on loodud eesti keele võõrkeelena õpetaja magistrieriala baasil, pidades silmas tööturu vajadusi.

Programmis osalejad saavad kahe semestri jooksul paindlikus õppevormis end kõrgharidusõppes täiendada: õpitakse didaktikat ja mängustamisvõtteid, korrastatakse teadmisi eesti keele struktuurist ning süvenetakse eesti keele üksikasjadesse võõrkeele õppija seisukohast, keskendutakse täiskasvanud õppija vajadustele ning tegeldakse õpetaja eneseanalüüsiga. Õpitakse, kuidas teha eesti keele õpet mitmekesiseks ja atraktiivseks, arvestades seejuures õppijate keeleoskustasemega. Programmi õpe toimub koos eesti keele võõrkeelena õpetaja eriala magistrantidega. Mikrokraadiprogramm ei sisalda õpetamispraktikat, kuid osalejad õpivad muu hulgas õppeprotsessi praktilist ettevalmistamist.

Arusaam eesti keelest kui süsteemist tuleb programmis õppijal kujundada ja värskendada väljaspool klassiruumi (3 EAP mahus eesti keele struktuuri ülevaatekursus on veebipõhine). Programmi auditoorses õppetöös keskendutakse suures osas keeleteadmiste edasiandmise viisidele ning seoste loomisele, arvestades täiskasvanud õppija eripära.

Eesti keelega tegelemine teise keelena õppija vaatenurgast on erakordselt köitev ja annab keelele teistsuguse perspektiivi. Täiskasvanud õppijate miks-küsimustele vastates ja eesti keele kasutamise seaduspärasusi sõnastades on õpetaja sageli avastaja rollis, ahhaa-elamust kogevad keeleõppeprotsessis nii õpetajad kui õppijad. Eesti keele teise keelena õpetamisega seonduv on hoogsalt arenev ja ühiskonna vajadustest tulenevalt perspektiivne valdkond, mis vajab uusi tegijaid.

Raili Pool, TÜ eesti keele võõrkeelena kaasprofessor

Toimumisaeg: 12.02.2024–20.01.2025

Toimumiskoht: Tartu, Jakobi 2 õppehoone

Maht: 18 EAP

Hind: 1260 eurot (ei lisandu käibemaksu)

Sihtgrupp: Väga hea eesti keele oskusega, soovitavalt keeleõpetamise kogemusega õppijad, kes soovivad omandada eesti keele kui teise keele alased lisapädevused. Vajalik on bakalaureusekraad.

Eesmärk: Anda programmis osalejatele ainealased ning metoodilised teadmised ja oskused, kuidas kavandada eesti keele tunde täiskasvanud õppijatele. Pakkuda keeleõpetajatele lisapädevust eesti keele kui teise keele alal, arvestades tööturu vajadusi.

Sisu

Mikrokraadiprogramm koosneb viiest magistriõppe ainest:

  • Ülevaade eesti keele struktuurist 3 EAP
  • Täiskasvanud õppija eripära 3 EAP
  • Eesti keele võõrkeelena didaktika I 3 EAP
  • Mängustamine ja improvisatsioon keeleõppes 3 EAP
  • Eesti keele võõrkeelena grammatika erikursus 6 EAP

Õpiväljundid

Mikrokraadiprogrammi edukalt läbinu:

  • tunneb Euroopa keeleõppe raamdokumendis määratletud keeleoskustasemete iseloomulikke jooni;
  • oskab kavandada täiskasvanud õppijatele mõeldud eesti keele kui teise keele tunde, käsitledes erinevaid osaoskusi ning arvestades sihtrühma vajadusi;
  • tunneb eesti keele struktuuri ning oskab eesti keele grammatiliste vormide moodustamist ja kasutamist muu emakeelega õppijale arusaadavalt seletada ja põhjendada;
  • võtab õppetöös arvesse täiskasvanud õppija eripära (sh põlvkondlikku ja kultuurilist tausta).

Nõuded lõpetamiseks: Vastavalt ainete läbimise tingimustele. Mikrokraadiprogrammi tunnistuse saamiseks on vaja läbida 100% ainetest kogumahuga 18 EAP.

Registreerumistähtaeg: 18. detsember 2023

Vastuvõtuvestlused Tartus: 4. jaanuar 2024 ja 8. jaanuar 2024 (individuaalne vestlusaeg teatatakse kandidaadile e-posti teel pärast 27. detsembrit).

Vastuvõtuotsused: 16. jaanuar 2024

Õppimatuleku kinnitamine: 19. jaanuar 2024

Õpingute algus: 16. veebruar 2024

Loe ja registreeru

 

üliõpilased

Tartu Ülikool ootab õpihuvilisi kevadsemestril algavatesse mikrokraadiprogrammidesse

Vestlus_HV

Akadeemiline keelekaaslane – tule eesti keelt õppima ja õpetama!

Ann Siiman

Tartu Ülikooli kursus „Eesti keel“ valiti aasta e-kursuse nominendiks