Autor:
Johan Paul Hion

Mikrokraadiprogramm: „Keele- ja kultuuriteadlik õpetaja“

Mikrokraadiprogramm „Keele- ja kultuuriteadlik õpetaja“ on interdistsiplinaarne täiendusõppeprogramm, mis on loodud selleks, et anda II ja III kooliastme aineõpetajale esmased keele- ja kultuurialased teadmised ning oskused teisest keele- ja kultuuriruumist pärit õpilase toetamiseks eestikeelses koolis.

Kahe semestri jooksul saavad osalejad tuttavaks lõimitud aine- ja keeleõppe põhimõtetega, õpivad teadvustama Eesti keelemaastikku ning kultuurilisi erinevusi koolikeskkonnas, kavandavad õppetööd muu emakeele ja kultuuriga õpilase eripära arvestades ning oskavad õppematerjale kohandada. Õppimine toimub koos õpetajaks õppivate üliõpilastega Tartus sessioonõppe nädalatel ühel päeval nädalas. Mikrokraadiprogramm on kujundatud koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Mikrokraadiprogrammi aineid saab hiljem üle kanda eesti keele ja kirjanduse õpetaja magistriõppekava (eesti keele võõrkeelena õpetaja eriala) moodulitesse.

Õpetaja kõige olulisem töövahend on tema ise, seetõttu on enda jäämäe veealuse osa tundmine ülioluline. Mitmekultuurilises keskkonnas töötades lisandub õpetaja professionaalsete vooruste hulka oskus märgata dilemmasid ning kõrgenenud tundlikkus diskrimineerimise ja eelarvamuste suhtes. Mikrokraadiprogrammis õpime, kuidas saab õpetaja toetada erinevate kultuuritaustadega õpilaste emotsionaalset tasakaalu, sotsiaalseid oskusi ning akadeemiliste tulemuste saavutamist.

Olga Schihalejev, aine "Õpetamine mitmekultuurilises koolis" õppejõud

Toimumiskoht: Tartu, Jakobi 2 ja Jakobi 5

Maht: 16 EAP

Sihtgrupp: Eesti õppekeelega koolide II ja III kooliastme aineõpetajad, kelle klassis õpib muust keele- ja kultuuriruumist õpilasi. Eeldame, et õpetajatel on vähemalt bakalaureusekraad ning koolis õpetamise kogemus.

Eesmärk: Anda programmis osalejatele lisapädevus, mis võimaldab õpetajal toetada muu emakeele ja kultuuriga õpilase õppimist ning tema lõimumist klassikollektiivis, koolis ja ühiskonnas.

Sisu

Mikrokraadiprogramm koosneb viiest ainest:

LAK-õppe põhimõtted ja rakendamine 3 EAP

Emakeele ja teiste keelte omandamine 3 EAP

Keel ja ühiskond 3 EAP

Kakskeelne laps – erivajadustega laps? 4 EAP

Õpetamine mitmekultuurilises koolis 3 EAP

Õpiväljundid

Mikrokraadiprogrammi edukalt läbinu:

  • suhtub teadlikult kultuurilistesse erinevustesse koolikeskkonnas;
  • on teadlikum keele rollist ühiskonnas ja Eesti keelemaastikust;
  • võtab õppetööd kavandades arvesse muu emakeele ja kultuuriga õpilase eripära (sh vanuselist aspekti, võõrkeele omandamise seaduspära);
  • tunneb LAK-õppe põhimõtteid ja oskab neid õppetöös rakendada;
  • oskab õppematerjale muu emakeelega õppija jaoks keeleliselt kohandada;
  • toetab muu emakeele ja kultuuriga õpilase lõimumist klassikollektiivis, koolis ja ühiskonnas.

Nõuded lõpetamiseks: Vastavalt ainete läbimise tingimustele. Mikrokraadiprogrammi tunnistuse saamiseks on vaja läbida 100% ainetest kogumahuga 16 EAP.

üliõpilased

Tartu Ülikool ootab õpihuvilisi kevadsemestril algavatesse mikrokraadiprogrammidesse

Vestlus_HV

Akadeemiline keelekaaslane – tule eesti keelt õppima ja õpetama!

Ann Siiman

Tartu Ülikooli kursus „Eesti keel“ valiti aasta e-kursuse nominendiks