Autor:
/Unsplash

Lõputööde esitamise tähtajad ja kaitsmised 2023

2023 kevadsemestri magistriastme lõputööde esitamise ja kaitsmise ajad:

  • Eesti ja soome-ugri keeleteaduse magistritööde esitamise tähtaeg on 25. mai.
  • Eesti keele ja kirjanduse õpetaja magistritööde esitamise tähtaeg on 24. mai.
  • Eesti ja soome-ugri keeleteaduse magistritööde kaitsmised toimuvad 5. juunil.
  • Eesti keele ja kirjanduse õpetaja magistritööde kaitsmised toimuvad 1. ja 2. juunil.

MA aktus on 16. juunil kell 13, kaitsmispiir 6. juuni. 

2023 kevadsemestri bakalaureuseastme lõputööde esitamise ja kaitsmise ajad:

  • Bakalaureusetööde esitamise tähtaeg on 30. mai.
  • Bakalaureusetööde kaitsmised toimuvad 8. ja 9. juunil.

BA aktus on 20. juunil kell 13, kaitsmispiir 12. juuni. 

Bakalaureusetööde esitamise ja kaitsmise tähtaeg pärast lõpuaktust:

  • Esitamise tähtaeg 19. juuni.
  • Kaitsmine 28. juuni.

Magistritööde esitamise ja kaitsmise tähtaeg pärast lõpuaktust:

  • Esitamise tähtaeg 16. juuni.
  • Kaitsmine 26. juuni.

Tööd esitatakse elektroonselt (pdf-failina ja digiallkirjastatult) õppekorraldusspetsialistidele. Eesti keele ja kirjanduse õpetaja õppekava lõputööd palume saata Ülle Niinele (ylle.niin@ut.ee) ja ülejäänud õppekavade lõputööd Andrea Nagyle (andrea.nagy@ut.ee).

Lõputööde kaitmise korda loe siit.
3.2. „Kaitsmisele esitatud lõputöö juurde kuuluvad järgmised osad: a) lõputöö lõpus eraldi dokumendina lihtlitsents, millega autor annab ülikoolile loa lõputöö reprodutseerimiseks lõputöö säilitamise ja elektroonse avaldamise eesmärgil ning lõputöö elektroonseks avaldamiseks ülikooli veebikeskkonna kaudu, b) lõputöö autori allkirjaga kinnitus, et lõputöö on kirjutatud iseseisvalt; c) juhendaja allkirjaga kinnitatud nõusolek lõputöö kaitsmisele lubamise kohta.
Lõputöö kaitsja võib komisjonile esitada ka teisi materjale, mis iseloomustavad lõputöö teaduslikku ja praktilist väärtust.”

Punktis b) väljatoodud autorsuse kinnitamiseks kasuta järgmist sõnastust:

Autorsuse kinnitus

Kinnitan, et olen käesoleva lõputöö ise kirjutanud ning toonud korrektselt välja teiste autorite panuse. Töö on kirjutatud lähtudes Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi lõputöö nõuetest ning on kooskõlas heade akadeemiliste tavadega.„

Lihtlitsentsi lõputöö avaldamiseks leiad siit.