Doktoritööde kaitsmised detsembrikuus

14. detsembril kell 14.15 kaitseb Kaidi Rätsep doktoritööd "Colour terms in Turkish, Estonian and Russian: How many basic blue terms are there?".
Juhendajad on prof Urmas Sutrop ja dots Mari Uusküla (TLÜ). Oponeerib PhD Anetta Kopecka (Université de Lyon).
Kaitsmine toimub Jakobi 2-438.

19. detsembril kaitsevad doktoritöid Eva Velsker ja Kirsi Laanesoo.
Eva Velskri doktoritöö "Ajaväljendid eesti murretes" kaitsmine algab kell 14.15.
Juhendajad on prof Karl Pajusalu ja prof Helle Metslang.
Oponent on prof Riho Grünthal (Helsingi ülikool).

Kirsi Laanesoo doktoritöö "Polüfunktsionaalsed küsilaused eesti argivestluses" kaitsmine algab kell 16.15.
Juhendajad on dr Andriela Rääbis, prof Helle Metslang ja dr Tiit Hennoste.
Oponent on PhD Anna Vatanen (Oulu ülikool).

19. detsembril toimuvad kaitsmised TÜ senati saalis.