Autor:
Andero Kalju

Tasuta koolitused ettevõtete töötajatele

2022/2023 õppeaastal pakume tasuta täiendkoolitust "Elektroonilised keelehooldeallikad" ettevõtete töötajatele, kelle töös on tähtsal kohal korrektne kirjalik väljendusoskus. Koolitust rahastatakse ESFi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" kaudu.

Igapäevatöös tekste luues satume aeg-ajalt küsimuse ette, kuidas on midagi õige või hea kirjutada. Need õige- ja heakeelsusküsimused võivad puudutada nii üksiksõnu ja sõnaühendeid kui ka pikemaid tekstiosi ehk lauseid ja lõike. Seetõttu tuleb teada, mis keelehooldeallikatest leiab oma küsimustele kõige asja- ja ajakohasemad vastused.

Koolitusel käsitletakse veebis vabalt kättesaadavaid keelehooldeallikaid. Esimese koolituspäeva fookuses on õigekeelsussõnaraamat, Sõnaveeb, EKI teatmik, isikunimeandmebaas jm allikad, mis pakuvad teavet eeskätt üldkeele kohta. Teisel koolituspäeval tegeletakse Sõnaveebi sõnakogude, IATE jm terminibaasidega, kust saab infot erialakeele kohta.

Et suurendada keelehooldeallikate kasutamise vilumust, on nii koolituspäevadele kui ka vahenädalale kavandatud mitmesuguseid praktilisi ülesandeid. Muu hulgas saab vastuse järgmistele küsimustele.

  • Millal kirjutada osakonnajuhataja kokku ja osakonna juhataja lahku?
  • Mis on valesti ühendis 1990-ndad aastad?
  • Miks tuleb ühendis Google’i otsing nime käänata?
  • Kas sõnale normeerima tuleks eelistada sõna normima?
  • Kas korrektne termin on arveldusarve või arvelduskonto?

Koolitus toimub 29. novembril ja 13. detsembril kella 9–16 Zoomi vahendusel. Osalejad valitakse välja motivatsioonikirja alusel ning kohtade arv on piiratud. Registreerimine on avatud kuni 6. novembrini.

Lisainfo ja registreerimine

#kooliõpilasele #õppimine #täiendusõpe
Eesti keele õpetamine maailmas Birute Klaas Lang

Eesti keele kursused

#õppimine #täiendusõpe
Estonian and Finno-Ugric Languages students at the Library

Täienda oma võõrkeeleoskust tandemõppes

#täiendusõpe
Keeleõpetaja-täiendõpe

Mikrokraadiprogramm: „Keele- ja kultuuriteadlik õpetaja“