Maria Tuulik kaitseb doktoritööd "Adjektiivide süstemaatiline polüseemia eesti keeles tajuadjektiivide näitel"

16. detsembril 2022 kell 14.15 kaitseb Maria Tuulik doktoritööd "Adjektiivide süstemaatiline polüseemia eesti keeles tajuadjektiivide näitel".

Juhendajad professor Renate Pajusalu (Tartu Ülikool) ja dr Margit Langemets (Eesti Keele Instituut).

Oponent PhD Ulla Vanhatalo (Helsingi ülikool, Soome)

Kokkuvõte:

Viimaste kümnendite jooksul on Euroopa leksikograafias toimumas suured muutused: sõnaraamatute formaat nihkub paberkujult elektrooniliseks ning koos sellega on ka Eesti leksikograafia muutunud korpuspõhiseks ja liigub (pool)automaatsete lahenduste suunas. Seetõttu on kasvanud ka vajadus täpsema semantilise märgendamise ja süsteemsema esituse järele. Polüseemia on nii korpuslingvistikas kui ka leksikograafias jätkuvalt relevantne probleem. Adjektiivile on iseloomulik, et adjektiiv võib erinevas kontekstis rõhutada substantiivi erinevat omadust (nt kõva voodi, kõva hääl, kõva tegija). Doktoritöö on esimene katse eesti keeleteaduses selgitada tajuadjektiivide süstemaatilisi tähendusmustreid ehk polüseemiamalle. Polüseemiamallid pakuvad tuge leksikograafile polüseemse sõna kirjeldamisel ning ka ainest keeleuurijale, kuna toovad välja seoseid eri tähendusvaldkondade vahel. Väitekiri uurib eesti adjektiivide süstemaatilist polüseemiat kolme semantilise rühma näitel: värviadjektiivid, temperatuuriadjektiivid ja (põhiliselt tekstuuriga seotud) kompimisadjektiivid. Töö tegeleb ka adjektiivirühma sõnaliigilise piiritlemisega ja pakub välja korpusparameetrid, mis aitaksid leksikograafil adjektiiviklassi piiripealsete juhtumite puhul paremini sõnaliiki määrata. Nii süstemaatilise polüseemia mallide selgitamise kui ka adjektiivi korpusprofiili loomise rakenduslik siht on hõlbustada sõnastikutööd ning aidata kaasa adjektiivi täpsemale esitusele leksikograafias.

Kaitsmist saab jälgida ka Zoomi vahendusel 

https://ut-ee.zoom.us/j/94107096998?pwd=OWpWMU4vUHB1WGtyQlZvd3dCNUw3UT09

Meeting ID: 941 0709 6998
Passcode: 188232

 

#teadus

Tomasz Wicherkiewicz (Poznan): Minority (language) policies and politics in Poland - a downward spiral?

22. novembril peab TÜlingu ettekande professor Tomasz Wicherkiewicz Poznani ülikoolist Poolas. Ettekande pealkiri on "Minority (language) policies and politics in Poland - a downward spiral?".
#teadus #ühiskonnale
#teadus

Mari Aigro kaitseb doktoritööd „In any case? Estonian spatial cases as argument markers“

9. detsembril 2022 kell 11.00 kaitseb Mari Aigro doktoritööd "In any case? Estonian spatial cases as argument markers" (Eesti keele kohakäänded argumentimarkerite rollis).