Maria Tuulik kaitseb doktoritööd „Adjektiivide süstemaatiline polüseemia eesti keeles tajuadjektiivide näitel“

16. detsembril kell 14.15 kaitseb Maria Tuulik doktoritööd „Adjektiivide süstemaatiline polüseemia eesti keeles tajuadjektiivide näitel“.

Juhendajad:
professor Renate Pajusalu, Tartu Ülikool
Margit Langemets, Eesti Keele Instituut

Oponent:
Ulla Vanhatalo, Helsingi Ülikool (Soome)

Kokkuvõte
Viimaste kümnendite jooksul on Euroopa leksikograafias toimumas suured muutused: sõnaraamatute formaat nihkub paberkujult elektrooniliseks ning koos sellega on ka Eesti leksikograafia muutunud korpuspõhiseks ja liigub (pool)automaatsete lahenduste suunas. Seetõttu on kasvanud ka vajadus täpsema semantilise märgendamise ja süsteemsema esituse järele. Polüseemia on nii korpuslingvistikas kui ka leksikograafias jätkuvalt relevantne probleem. Adjektiivile on iseloomulik, et adjektiiv võib erinevas kontekstis rõhutada substantiivi erinevat omadust (nt kõva voodi, kõva hääl, kõva tegija). Doktoritöö on esimene katse eesti keeleteaduses selgitada tajuadjektiivide süstemaatilisi tähendusmustreid ehk polüseemiamalle. Polüseemiamallid pakuvad tuge leksikograafile polüseemse sõna kirjeldamisel ning ka ainest keeleuurijale, kuna toovad välja seoseid eri tähendusvaldkondade vahel. Väitekiri uurib eesti adjektiivide süstemaatilist polüseemiat kolme semantilise rühma näitel: värviadjektiivid, temperatuuriadjektiivid ja (põhiliselt tekstuuriga seotud) kompimisadjektiivid. Töö tegeleb ka adjektiivirühma sõnaliigilise piiritlemisega ja pakub välja korpusparameetrid, mis aitaksid leksikograafil adjektiiviklassi piiripealsete juhtumite puhul paremini sõnaliiki määrata. Nii süstemaatilise polüseemia mallide selgitamise kui ka adjektiivi korpusprofiili loomise rakenduslik siht on hõlbustada sõnastikutööd ning aidata kaasa adjektiivi täpsemale esitusele leksikograafias.

Kaitsmist saab jälgida ka Zoomis aadressil https://ut-ee.zoom.us/j/94107096998?pwd=OWpWMU4vUHB1WGtyQlZvd3dCNUw3UT09 (kohtumise ID: 941 0709 6998, pääsukood: 188232).

#andmebaasid #kestlikkus #teadus
maailma keeled

Uus hiidandmebaas tõstab kilbile väikekeelte võlu

#teadus
suhtlussituatsioon Jakobi 2

Uuring: kõnetempo sõltub vanusest, soost ja vestluspartnerist

#õppimine #õpetamine #teadus
ChatGPT

ChatGPT kõrghariduse voodi all - kas päris koll?