Keeleteadus (MA)

Keeleteaduse ehk lingvistika magistriõppes süvendad juba omandatud teadmisi-oskusi keeleteadusest ja omandad uusi, lahendad keeleteaduslikke probleeme, uurid keelt endale huvipakkuval suunal ja arendad akadeemilist väljendusoskust. Õppe- ja uurimistöö tugev seos võimaldab sul oma teoreetilised teadmised ja praktilised oskused kohe proovile panna. Hiljem saad keeleandmetega töötamise oskusi rakendada kas teaduses või tööturul.

Keeleteaduse õppekaval saad valida kolme eriala vahel:

  • Keeleteaduse ja eesti keele eriala annab süsteemse ülevaate lingvistika erinevatest suundadest ja oskused neid teadmisi rakendada keelenähtuste analüüsimisel, nende üle arutlemisel ja erinevate keeleteaduslike probleemide lahendamisel.
  • Fennougristika eriala annab süsteemse ülevaate soome-ugri keelte kujunemise ja arengu probleemidest ja oskuse võrrelda soome-ugri keelte struktuure; analüüsida keelenähtusi ja arutleda nende üle. Soome-ugri keelte suunal saab täiendada soome või ungari keele oskust ning tutvuda lisaks mõne läänemeresoome ja soome-ugri keelega. Soome keele ja kultuuri või ungari keele ja kultuuri suunal saab süvendada oma keeleoskust, teadmisi nende keelte struktuurist, varieerumisest, aga ka soome või ungari kultuurist.
  • Arvutilingvistika eriala annab nüüdisaegse erihariduse arvutilingvistikas ja keeleandmete töötlemises. Vastavalt huvialadele saab üliõpilane ka süvendatud teadmised mõnes kitsamas arvutilingvistika rakendusvaldkonnas.

Keeleteaduse õppekaval õppinutel on pädevused, et jätkata pidevõppes või doktorantuuris või töötada sellistel ametikohtadel, kus on vajalikud keeleteadlikkus, keeleteaduslik mõtlemine, keeleandmetega töötamise ning keeleprobleemide lahendamise, tekstide loomise ja toimetamise, eesmärgipärase tegutsemise, seoste loomise, kriitilise mõtlemise, koostöö- ja analüüsioskus.

Meil on päevaõpe, aga auditoorne õppetöö jaguneb tavaliselt neljale päevale nädalas. Sisseastumiseks ei pea sul olema bakalaureusekraad tingimata keeleteaduses. Meie õppekavale on oodatud õppima ka muude erialade lõpetanud, kel on huvi keeleteaduse vastu ja kes on valmis juurde õppima mõningaid alusaineid bakalaureuseõppekavalt.

Õppima asudes spetsialiseerud ühele endale huvipakkuvale erialale. Valikus on kolm eriala: keeleteadus ja eesti keel; fennougristika; arvutilingvistika. Fennougristika erialal on sul võimalus õppida süvendatult kas soome-ugri keeli, soome keelt või ungari keelt. Erialaõpingud ja uurimistöö sind huvitaval teemal on sinu õpingute keskmes.

Õpingute jooksul omandad keeleteoreetilisi teadmisi, õpid rakendama keeleteaduse meetodeid, koguma, töötlema ja tõlgendama keeleandmeid, et uurida sind huvitavaid keeleteemasid ja lahendada keeleprobleeme. Tänu valikmoodulile on õppekava paindlik, võimaldades valida aineid vastavalt oma huvidele või täiendada oma eelteadmisi, kui oled lingvistikat tulnud õppima muult erialalt. Saad ka minna õpirändama, omandada lisapädevust tööks keeletoimetajana, täiendada end keeletehnoloogia alal või digihumanitaaria alal.

Praktika on õpingute loomulik osa. Saad valida erinevate praktikaliikide vahel ja rakendada praktikal õpingute jooksul omandatud erialaseid teadmisi ja praktilisi oskusi.

Valdkonna keeleteaduse ja tõlkeõpetuse magistrante ühendavas magistrikoolis teed koostööd teiste erialade üliõpilastega. Magistrikooli ainetes omandad teoreetilis-metoodilisi teadmisi keeleteaduse ja tõlkeõpetuse vallas, osaled erialaülestes aruteludes, saad luua seoseid oma eriala ja teiste erialade vahel ning arendada muu hulgas meeskonnatööoskust.

Eesti ja üldkeeleteaduse instituut asub Tartu Ülikooli peahoone kõrval. Jakobi 2 õppehoone neljandal korrusel on nüüdisaegse tehnikaga varustatud auditooriumid, üliõpilastele mõeldud õppimiskohad, instituudil on oma arvutiklass, raamatukogu ja üliõpilastel oma puhkeruum.

Instituudi õppejõud on toetavad juhendajad-nõuandjad ja aktiivsed teadlased. Teadustööl põhinev õppetöö innustab magistrante arutlema, küsima ja uurima ning loob võimalused süveneda end huvitavasse erialasse ja uurimisteemasse. Peale õppetöö osalevad magistrandid nii uurimisrühmade töös kui ka keelekorpuste koostamises.  

Lisaks keeleteaduse magistriõppekavale on instituudis ingliskeelne eesti keele ja soome-ugri keelte magistriõppekava ning eesti keele ja kirjanduse õpetaja magistriõppekava. Magistrandid saavadki tegutseda keeleuurijate ja praktikute kogukonnas, mida ühendab huvi keelte ja kultuuride vastu. See on rahvusvaheline keskkond, sest instituudis on nii välisõppejõude kui ka -üliõpilasi.

Aktiivsemad üliõpilased tegutsevad üliõpilaskogus või -esinduses ning esindavad üliõpilaste arvamust instituudi nõukogus. Kõik on oodatud osalema instituudi ühistes ettevõtmistes: teemaõhtutel, filmi- ja vestlusõhtutel, Keelekohtingul, õppereisidel ja väljasõitudel. Keeleteaduse ja tõlkeõpetuse magistrikool korraldab magistrantidele sügis- ja kevadkooli. Üliõpilastel on võimalik lüüa kaasa seminaride-konverentside ja olümpiaadide korraldamises ning saada selgi viisil uusi kogemusi ja erialaseid kontakte.

Alates 2019. aasta sügisest on igal semestril toimunud loengusari TÜling, kus saab kuulata keeleteaduslikke ettekandeid väga erinevatel teemadel. Instituut annab regulaarselt välja eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakirja ESUKA. Instituudi keeleblogis kirjutavad nii õppejõud kui ka üliõpilased. 

Instituudil on palju partnerülikoole välismaal ning magistrantidel on võimalik õpirännates täiendada end näiteks mõnes Soome, Ungari või muus välisülikoolis. Meil on partnerlepingud 10 riigi 22 ülikooliga.

Magistritöö kaitsmise järel saad jätkata uurimistööd doktorantuuris või asuda tööle. Meie vilistlased on hinnanud kõrgelt nii omandatud erialateadmisi ja oskusi kui ka head suulise ja kirjaliku väljenduse oskust. Nad töötavad keeleteadlaste, õppejõudude ja õpetajatena, keelekorraldajate ja -toimetajatena, spetsialistidena keeletehnoloogia ettevõtetes, tarkvarafirmades, tõlkide ja tõlkijatena, giidide, ajakirjanike ja diplomaatidena. Meie lõpetajaid leiab ka muudest haridus- ja kultuurivaldkonna ametitest, kus on vajalik keeleteadlikkus, loovus ning analüüsioskus.

Veebikursus "Etnogeneesi arheoloogia"

Huvilistel on võimalik osaleda vabakuulajana veebikursusel „Etnogeneesi arheoloogia“

Projektijuhtimise terminite töötuba

MEDALi projekti töötoad märtsis ja aprillis

Eesti keele õpe

Tulemas on eesti keele ja kirjanduse õpetaja õppekava infotund